Patiëntenraad

Andros heeft een actieve patiëntenraad. De patiëntenraad is een advies- en medezeggenschapsorgaan van Andros Clinics. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Andros en kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle voor patiënten relevante aspecten binnen onze klinieken. De raad kan hiervoor in overleg gaan met medewerkers in alle geledingen van de organisatie. De patiëntenraad is niet gebonden aan één locatie.

Rechten en verantwoordelijkheden

De rechten en verantwoordelijkheden van een patiëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de cliëntenraad ligt op het vlak van de cliënttevredenheid. De directie hoort graag vanuit de cliëntenraad hoe deze kijkt naar de kwaliteit van het zorgaanbod, veiligheid en hoe wordt omgegaan met klachten en privacy.

Activiteiten

De patiëntenraad ondersteunt de directie en medewerkers van Andros Clinics. Dit doet de raad voornamelijk door elk kwartaal bijeen te komen en een specifiek onderwerp onder de loep te nemen.

De leden van de raad zijn ook direct aanspreekbaar door patiënten bij vragen over en/of opmerkingen richting Andros. Omdat de raad in rechtstreeks contact staat met de directie kunnen de leden, indien gewenst, optreden als intermediair naar Andros. U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via clientenraad@andros.nl.

Onze specialisten